Zondag 27 december – De zoon van God in een voederbak

Dit is een liturgie voor een viering thuis, in kleine groepjes. We hebben de tekst voor een deel overgenomen van Huis van Vrede. De gebeden komen uit de anglicaanse kerk. We vonden dit een mooie manier om samen te vieren, in een tijd dat er geen diensten zijn.

Tip: print het uit als dat kan. Van papier word je rustiger dan van een scherm.

Een fijne dienst gewenst!

Boxes everywhere…and the messy Nativity – thatdamn.blog

Buurtkerk Kerstliturgie 27 december 2020

Wijs één voorlezer aan die de teksten leest. De vetgedrukte teksten mag je met elkaar hardop lezen.

Als je wilt kun je deze liturgie afsluiten met een gezamenlijke maaltijd, of met brood en wijn.

Voorbereiding: voor deze viering heb je een voederbak nodig. Maak zelf een bak met gft-afval (dus oud fruit of schillen), als symbool voor de voederbak waar Jezus in geboren werd.

Zet ook een kaars klaar.

Gods zoon in de voederbak

Lukas 2:

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. ۳ Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Zet de voederbak midden op tafel en sluit je ogen.

God, de Schepper van het heelal

In de stad is geen plaats voor Hem

God, die de hemel en de aarde vult

Laat zich zien in het gezicht van een kind

U bent altijd al God geweest,

en nu zien we u als een baby in een voerbak.

Stilte
Steek een kaars aan

Groet

Genade en vrede

Van God onze Vader

En van Jezus Christus

Is met jou

en ook met jou.

Gebed

We bidden een gebed van schuld bij de voederbak

Jezus het licht van de wereld is gekomen

Om het donker van ons hart weg te jagen

In zijn licht zien we wat er bij ons vies en donker is

Een moment van stilte

God onze Vader,

U heeft uw zoon vol van genade gestuurd:

Vergeef ons dat we hem niet goed ontvangen hebben.

God wees genadig voor ons

God wees genadig

Jezus onze Redder,

U werd arm geboren en lag in een voerbak:

Vergeef onze hebberigheid

Jezus, wees genadig voor ons

Jezus wees genadig

Geest van Liefde

Uw helper Maria antwoordde met blijdschap toen u haar riep:

Vergeef onze harde harten.

God wees genadig voor ons

God wees genadig

De God die alles heel maakt en vergeeft

Nodigt jou uit bij hemzelf,

Zodat je de glorie van zijn Zoon ziet,

De glorie van zijn Woord, in de gedaante van een mens,

En dat je helemaal schoon mag worden van donkerheid en je vuil

Door Jezus Christus

Amen.

Luisteren naar Gods Woorden

Jesaja 11

1 Zoals uit een oude, omgehakte boom een kleine, nieuwe tak kan groeien, zo zal uit de oude familie van David een nieuwe koning komen.
2-3 De geest van God zal in hem zijn. Die koning zal wijs zijn en verstandig, hij zal sterk zijn en machtig. Hij weet wat God van hem wil en hij heeft eerbied voor de Heer. Die koning is een goede rechter. Hij luistert goed naar iedereen voordat hij een oordeel geeft.
4 Hij oordeelt eerlijk over zwakke mensen, en arme mensen behandelt hij goed. Die koning straft mensen streng voor hun fouten, met zijn woorden doodt hij mensen die kwaad doen.
5 Die koning is altijd rechtvaardig, hij is eerlijk en trouw. Er zal een tijd van vrede komen

6 Als die koning komt, zal er vrede zijn. Een wolf speelt met een lammetje, en een panter ligt naast een bokje. Een kalf eet samen met een leeuw, en een klein kind past op beide dieren.
7 Een koe en een beer lopen in één wei, en hun jongen liggen bij elkaar. Een leeuw eet gras, net als een koe.
8 En een kind speelt zonder angst bij het nest van een gevaarlijke slang.

Dit zijn woorden van God.

Wij danken God.
Lukas 2:

8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ ۱۳ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’۱۵ Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ ۱۶ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Dit zijn woorden van God.

Wij danken God.

Jezus is geboren:

Halleluja.

De redder is gekomen:

Halleluja.

Vandaag zingen de engelen op aarde:

Halleluja. Glorie aan God in de hoge.

Gesprek

Heb jij wel eens het gevoel of het besef gehad dat je een redder nodig hebt?
Kijk nog eens naar de voederbak en denk aan al die kleine, onbelangrijke mensen die om Jezus heen staan. Wat leert dat jou over God?
Als je meer van God wilt zien in je leven, waar zou je dan kunnen zoeken?
Hoe zorg je ervoor dat je blijft uitkijken naar Gods rijk van vrede?

Geloofsbelijdenis

We zeggen samen:

Wij geloven in God, de goede Vader.

Hij is het die de mensen tot leven roept.

Hij is het die de dieren en planten en alles

geschapen heeft.

Wij geloven in Jezus Christus,

die om ons te redden mens is geworden

en daardoor geleden heeft en gestorven is;

die door de Vader uit de doden is opgewekt

en nu leeft in heerlijkheid.

Wij geloven in Gods Geest,

die alles leidt en levend maakt;

die eenheid brengt en vrede sticht.

Wij geloven in de kerk,

Familie van God onderweg

naar het Leven zonder einde.

Amen.

Lied

De Evangelische Omroep heeft met verschillende kerken een mooi kerstlied opgenomen om te vieren dat we allemaal één Redder vereren. Bekijk het samen.

Bidden voor anderen en zegen voor deze week

Laten we in vrede bidden tot God.

Vader, op deze heilige dag is uw zoon onze redder geboren als mens.

Vernieuw uw kerk als het Lichaam van Christus.

Heilige God

hoor ons gebed.

Op deze heilige dag was er geen plek voor uw zoon in de nachtopvang van de stad.

Bescherm met uw liefde de mensen die geen huis hebben en leven in armoede.

Heilige God

hoor ons gebed.

Op deze heilige dag heft Maria in haar geboorte pijn uw Zoon op aarde gebracht.

Houdt alle mensen die leven in pijn en wanhoop in uw hand.

We noemen: […]

Heilige God

hoor ons gebed.

Op deze heilige dag kwam Jezus als licht schijnen in het donker.

Geef hoop aan iedereen die lijdt aan het verdriet van deze wereld.

En noemen: […]

Heilige God

hoor ons gebed.

Op deze heilige dag zongen de engelen ‘Vrede voor Gods mensen op aarde’

Geef kracht aan degenen die werken aan vrede en rechtvaardigheid

Heilige God

hoor ons gebed.

Op deze heilige dag hoorden herders in het veld vreugdevol nieuws.

Geef ons genade om over het goede nieuws van bevrijding te vertellen.

Heilige God

hoor ons gebed.

Op deze heilige dag kwam de hemel op aarde en werd de aarde naar de hemel opgetild.

Houdt iedereen in uw hand die dit jaar gestorven is en hoopte op uw koninkrijk.

We noemen: […]

Heilige God

hoor ons gebed.

Vader, op deze heilige dag aanbaden engelen en herders aan uw voeten.

Ontvang onze aanbidding met Maria, Jozef en alle uw kinderen,

door uw Woord dat mens geworden is, onze redder Jezus Christus.

hoor ons gebed.

Vader, ga met ons mee in de wereld, vandaag, morgen, de komende week.

Laat uw licht schijnen in ons leven. Vader, we zijn zo klein en het leven is niet makkelijk. Wees dicht bij ons met uw Geest als we worden afgeleid door drukte of zorgen of verdriet. Wilt u deze week bij ons zijn, in de voederbak van ons leven.

Dat bidden wij in de naam van Jezus, Uw Zoon, onze redder, onze Heer.

Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *